• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

KURUMSAL > Sendika ve STÖ Faaliyetleri

 

KIYI EMNİYETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN

ÜYESİ BULUNDUĞU

 TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

  (T Ü H İ S )

 İLE

 TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

( T. D. S. )

 ARASINDA AKDEDİLEN

 7. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 YÜRÜRLÜK SÜRESİ

01.01.2011 - 31.12.2012

 

 

 

İMZA TARİHİ :19.10.2011

G E N E L    H Ü K Ü M L E R

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğacak farklılıkları uzlaştırıcı yollarla kotarmaktır.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN TARAFLAR I

            İş bu toplu iş sözleşmesi bir taraftan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ,Diğer taraftan Türkiye Denizciler Sendikası (T.D.S.) arasında kapsam maddesinde belirtilen deniz taşımacılığı iş koluna giren işyerlerini kapsamak üzere tanzim ve akdolunmuştur.                       

 

MADDE 3-TANIMLAR

            İşbu işletme toplu iş sözleşmesinde:

            A- TÜHİS - Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası.

            B- İŞVEREN (veya KURULUŞ) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü                                

            C- İŞVEREN VEKİLİ - 2821 sayılı kanunun 2.maddesinin 5. Bendi veya 2822 sayılı kanunun 62. Maddesine istinaden işveren vekili olan veya kabul edilen şahıslar.

            D- SENDİKA - Türkiye Denizciler Sendikası,

            E- ÜYE- Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan sendika üyeleri olarak tanımlanmıştır.         

           

MADDE 4 -   SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.12.2012 tarihinde sona erer.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI

A-Yer Bakımından: 

a) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Merkez büroları, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma istasyonları ve deniz vasıtaları, Tahlisiye İstasyonları, Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığına bağlı deniz sinyalleri işyerleri, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmet Merkezleri, Kılavuzluk İstasyonları, atölye işyeri ve Ankara İrtibat bürosu işyeri,

b) Çanakkale ve İzmir Müdürlüklerindeki büroları ve bunların işyerleri,

c) İşverenin 20 sıra nolu iş kolunda bilahare açacağı işyerleri.

İşbu sözleşmenin kapsamındadır.

B- Şahıs Bakımından.

Yukarıda belirtilen işyerlerinde hizmet akdine/iş sözleşmesine istinaden çalışan personeli kapsar. Ancak;

a) 2821 sayılı yasanın 21.maddesinde sayılan kişiler ile aşağıda unvanları yazılı bulunanlar ve 2822 sayılı yasanın 62/2. Maddesinin hükmüne uygun olarak bu toplu iş sözleşmesinin yapımında temsilci sıfatıyla da olsa görüşmelere katılmış bulunanlar ile;

b) Müdürler ve Müdür Yardımcıları ile bu göreve eşit veya bu görevin üst kademelerinde bulunan diğer yöneticiler, İş Uzmanı,  Muhasebe Şefi, Sivil Savunma Şefi, Sivil Savunma Uzmanı, Atölye şefi, Özel kalem şefi, Başmühendisler, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, Doktor, Giresun Müdürlüğü işletme Şefi, Hopa Tahsilat Servis Şefi, Ankara İrtibat Bürosu Şefi ile Emeklilik hizmetleri şefi, Seyir Yardımcıları (Fenerler) Teknik Şefi, Kadro ve Tayin, İstatistik, Tahakkuk, Hukuk Baş Müşavirliği Takip ve Sicil, Finansman ve Bütçe, Bilanço, İdari İşler, Teknik İşler, Tahsilat (Kontrol), Acente Hesapları Kontrol, Boğazlar Kayıt Kontrol, İç Alım, Acele Alım, Dış Alım, Stok Kontrol ve Planlama, Enspektörlük Bürosu, Hukuk Baş Müşavirliği Yazı İşleri, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri, Uluslar arası İlişkiler Müdürlüğü Uluslar arası İlişkiler, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Yazı İşleri, Çanakkale GTH İdari İşler, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı işleri,

servis şefleri

c) Baş Enspektörler

d) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açık deniz römorkörleri Kaptan (süvari) ve Başmühendisleri,

işbu toplu iş sözleşmenin kapsamı dışındadırlar.

C -İş Bu Toplu İş Sözleşmesinde:

            Büro personeli ve hizmetliler tabiri ile işverene hizmet akdi/iş sözleşmesi ile bağlı olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ve Müdürlüklerinde memur ve müstahdem kadroları ile geçici personel olarak yer alanlar kastedilmiştir.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YARARLANMA

A-Bu işletme toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikası üyeleri yararlanırlar.

B-İşbu işletme toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde sendika üyesi bulunanlara yürürlük tarihinden itibaren, imza tarihinden sonra üye olanlara ise üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren uygulanır.

C-Üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları hakkında yasa hükümleri uygulanır.

D-Bu sözleşmenin herhangi bir bölümündeki bir maddenin diğer personele de uygulanacağı hakkında sarahat varsa o madde ayrıca ilgili personele de uygulanacaktır.     

 

MADDE 7 - SAKLI HAKLAR

Bu sözleşmenin yürürlük tarihine kadar işçilere hizmet akdi/iş sözleşmesi veya sair şekilde tanınmış bulunan haklardan bu sözleşme ile yeniden düzenlenmemiş veya değiştirilmemiş veyahut çıkarılmamış bulunan hususlarda emredici kurallarla bağdaştığı ölçüde işçi lehine olanlar saklıdır.

 

MADDE 8 - YAZILI AKİTLER

a) Hizmet akdi/iş sözleşmesi, işveren veya işveren vekili ile işbu sözleşme kapsamına girenler arasında yazılı olarak yapılır. İşverence uygun görülen ve işbu toplu sözleşme kapsamına girenler işe başlamadan önce ilgili yasalar maddesinde gösterilen esasları içinde bulunduran hizmet akdini/iş sözleşmesini imzalamak zorunluluğundadır.      

b) Gemi adamları, hizmet akdi ile bağlı bulundukları süre içinde işvereninin bütün işyerlerinde, sahip olduğu veya olacağı her çeşit gemide haiz oldukları yeterlilik belgesine göre gemi adamı cüzdanına uygun olarak gösterilecek hizmetlerde çalışma zorunluluğundadır. Hizmet akdi üç kopya olarak düzenlenir. Birinci kopya gemi adamının işverendeki dosyasında saklanır. İkinci kopya imza karşılığında gemi adamına, üçüncüde işçinin bağlı bulunduğu sendikaya verilir.

            c) Halen işyerinde çalışan ve işbu sözleşme kapsamında olup da yazılı hizmet akdi/iş sözleşmesi bulunmayan tüm çalışanlar için işbu sözleşme hizmet akdi/iş sözleşmesi niteliğindedir.

 

MADDE 9 - HİZMET AKİTLERİNİN/İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

            İşbu işletme toplu iş sözleşmesi hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin yerini alır. Hizmet akitlerinin/iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır .                                                                                                                                                                      

            Hizmet akitlerinde/iş sözleşmelerinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesi hükümleri aynen uygulanır.

            Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akitlerine/iş sözleşmelerine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi/iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

            Şu kadar ki; İş bu işletme toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda hizmet akdinin/iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 10 - İŞE ALMA

İşçilerin işe alınmasında; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanır.

            A-İşe alınan personel deneme süresine tabi tutulur. Askere gitmeden önceki sicili işe alınmasına mani olmamak, işyerindeki çalışması memnuniyet verici olmak, münhal kadro bulunmak kaydıyla ve işverenin o gün için işçi almasına ihtiyaç duyması şartıyla muvazzaf askerlik için silah altına alınan işçilerin terhislerini müteakip 4857 sayılı yasanın 31. Maddesi esaslarına göre, sınavsız olarak ayrıldıkları veya benzeri işlere alınmaları zorunludur.

            İş kanunu ve buna göre çıkarılmış ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak baş vurmak kaydıyla, işyerinin işe alma usulüne göre yapılan değerlendirme sonucu eşit durumda olan adaylar arasında bu işyerinde çalışırken iş kazası veya eceliyle ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malul olup çalışmaz durumda olan işçinin çocuklarından biri veya eşi tercihen işe alınır.

            B-Dışarıdan yeni alınacak işçilerin seçiminde yasal kurallar çerçevesinde görevlendirilecek sınav kurulu işverence oluşturulur.   

            Sınav tarihi sendikaya duyurulur.

            Bu sınavda sendika dilerse bir müşahit bulundurabilir.

 

MADDE 11 - 5434  SAYILI KANUNUN 47. VEYA 5510 SAYILI KANUNUN  

            25. MADDE HÜKMÜ TATBİKATI

            Haklarında 5434 Sayılı kanunun 47. maddesi veya 5510 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince işlem yapılmış olanlardan bilahare tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporları ile çalışabilir durumda olduklarını tevsik edenler, rapor tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri taktirde, ayrıldığı işle ilgili bir boş kadro veya benzeri bir boş kadro varsa derhal, münhal kadro yoksa açılacak ilk kadroda derhal işe alınırlar.

 

MADDE 12 - DENEME SÜRESİ

İşe alınan Gemiadamları ve tahlisiye personeli için deneme süresi bir ay, büro personeli ve diğer personel için üç aydır.

 

MADDE 13 - STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

            Yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

A -İşveren hiçbir gemiadamını, 4857 sayılı yasaya tabi tahlisiye, sinyalizasyon, Türk Boğazları gemi trafik hizmetleri personeli, hizmetli veya büro personelini yazılı muvafakatleri olmaksızın bulundukları statüden bir başka statüye geçirmemeyi kabul eder.

B - İşverence statüsü değiştirilmesi istenilen personele mezkur kadroya geçtiğinde alacağı (toplu iş sözleşmesi zamları dahil) ücret yazı ile bildirilir. Personele bir hafta mehil verilir. Personelin yazılı muvafakatini vermesi üzerine geçirilmesi düşünülen kadroya atanır.

C- Kuruluş dahilinde görev veya işyerlerinin değişmesi sonucunda işbu toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil olan veya gemiadamı, memur ve müstahdem gibi değişik statüleri itibariyle sözleşmelerle farklı zamlar almakta iken statüleri değişen üyelerin evvelki kapsam veya statüde evvelden beri almış olduğu bütün toplu sözleşme zamları kaldırılarak bunların yerine yeni kapsam ve statüsünde eskiden beri çalışmakta olsaydı emsal personel gibi alacak olduğu ücret uygulanır. (Statüleri farklı olup aynı ücret skalasından yararlananlar ve enspektörler hariç)

D - İşveren tarafından aynı ücret sistemleri içinde işyeri ve görevi değişen iş bu sözleşme kapsamına dahil sendika üyesi personelin kök ücretinde bir indirim yapılmaz.(cezai hükümler mahfuzdur.)

 

MADDE 14  - SENDİKANIN TEMSİLİ

            Türkiye Denizciler Sendikasını taraf olarak bizzat Sendika Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri veya sendikanın yetkilendirdiği temsilciler temsil eder.

 

MADDE 15 - SENDİKA İŞVEREN İLİŞKİLERİ

            İşveren veya işveren adına hareket edenler sendikanın veya sendikanın yetkili kılması halinde ilgili şubenin dileklerini, yazılı müracaatlarını zamanında karşılamaya ve müracaat konularını karara bağlayarak 15 işgününde sendikaya yazı ile bildirmek zorundadır. 

 

MADDE 16- SÖZLEŞME SÜRESİNCE SÖZLEŞMEDE YAPILACAK

YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

            Taraflar sözleşme ve eklerinin yürürlükte bulunduğu süre içinde karşılıklı mutabakata varmak ve mutabakatı bir müşterek protokol ile imzalamak ve belgelemek kayıt ve şartı ile sözleşme ve ekleri üzerinde gerekli değişiklik ve yenilikleri yapabilirler. Şu kadar ki, taraflar yek diğerine bu konuda ısrarda bulunamazlar.

            Yapılan değişiklik ve yenilikler, müşterek bir protokole bağlanması halinde sözleşme hükümleri meyanında sayılır.

 

MADDE 17 - SENDİKA AİDATI

            İşveren yasalar gereğince kesmeğe mecbur olduğu aidatı her ay keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. İşveren bu madde uyarınca yapılan kesintiyi gösteren bir listeyi sendikaya gönderir.

 

MADDE 18 - İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN GÜVENLİĞİ   

            Bu konuda 2821 sayılı sendikalar kanununun 31. maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 19 - SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN, TEMSİLCİLİĞİNİN VE ÜYELİĞİNİN TEMİNATI, SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

             A- Sendika Yöneticiliğinin, Temsilciliğinin ve Üyeliğinin teminatı konusunda 2821 sayılı kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uygulanır.

            B - Sendika temsilcileri, yürürlükteki mevzuat ve işbu toplu iş sözleşmesi ile kendilerine verilmiş görevleri yaparlar. Bunlardan başka;      

            a) Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak gerek sendika üyesi gerekse işveren tarafından kendilerine intikal ettirilen uyuşmazlık ve şikayetleri sendika üyeleri ve işveren vekili ile müzakere edip halle çalışmak.

            b) Üyelerin ve işveren vekillerinin karşılıklı tekliflerinin uyuşmazlığa varmasını önleyici faaliyetlerde bulunmak ve uyuşmazlığın halli için gayret sarf etmek.   

            c) Toplu iş sözleşmesi ve mevzuata göre sendika üyeleri ile işverene sağlanmış olan hakların korunması için gerekli çalışmaları yapmak.

d)  Üyelerin mevzuattan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını ve uygulamayı takip ile vaki şikayetleri kotarmak ve kanuni haklarını kullanmak gibi işler, temsilcilerin sendikal görevlerindendir. Ancak mesai saatleri içinde ifa edilmesi zorunlu olan işlerin aksamadan yürütülmesini temin bakımından sendika temsilcileri (bu sözleşmenin sendikal izinler başlıklı 23.maddesi uyarınca) o işyerinde işveren vekilinin müsaadesi ile sendikal hizmetlerini iş saatleri içinde de ifa edebilirler.

           MADDE 20 - TEMSİLCİLİK ODALARI VE İLAN TAHTALARI

A- Sendika temsilcilerine tahsis edilmiş odalardan bundan böyle de sendika temsilcilerinin yararlanmasına devam olunacaktır.      

B- İşçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri bir yerde camekânlı ve kilitli bir ilan tahtası bulundurulur. İlan tahtasının iki kilidi bulunur. Kilitlerden birinin anahtarı işveren veya vekilinde diğeri ise sendika temsilcisinde bulunur.

Bu ilan tahtasında;

           1- Kanunen ilan edilmesi gereken mecburi hususlar,

           2- Sendikanın 2821sayılı kanuna göre yapacağı sosyal faaliyetler,

           3- Sendika seçimleri ve sonuçları    

           4- Sendika toplantılarının gün, mahal ve saatleri ilan olunur.

Yukarıda belirtilen ilan ve bildiriler işveren aleyhine olamaz. Asılacak bilcümle ilan ve bildirilerin asılmadan önce sendika yetkililerince imzalanmış ve mühürlenmiş olması şarttır ve bunların birer sureti asılmadan önce işverene verilir. Asılacak bütün ilan ve bildirilerin sorumluluğu sendikaya aittir.     

 

MADDE 21 - GEMİLERE GİRME HAKKI

            Sendika Yönetim Kurulunun seçeceği üç şahıs bağlama limanında işverenlere önceden haber vermek şartıyla taraflarca müştereken tespit edilecek saatlerde, münhasıran bu toplu sözleşmenin uygulanmasını takip etmek için gemilere girebilirler ve mesai saatleri dışında işverene ve işçilere müdahale edici faaliyet göstermemek kayıt ve şartıyla üyelerle temas edebilirler.

            Bu şahıslar için her türlü kaza sigortası sendika tarafından yapılır  ve bunların gemilere girebilmeleri için gerekli giriş belgeleri ilgili makamlardan sendikaca sağlanır.

 

MADDE 22 - MEVZUAT VE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ

KONTROLÜ                                              

            İşveren, Sendika Yönetim Kurulu ve yetkili temsilcilerinin sözleşmenin uygulanması hususundaki faaliyet ve çalışmalarını kolaylaştırmayı ve kendilerine yardımcı olmayı kabul ve taahhüt eder.

           Seyir halindeki gemilerde yapılacak bu nevi kontroller sendika yönetim kurulundan bir üye veya bir temsilci tarafından yapılır. Bu temsilcinin gemilerde görevli olanlardan bulunması şarttır.  Bu kontroller işverene ve işçilere müdahale edici ve rasyonel çalışma ile disiplini bozucu şekilde olamaz.

 

MADDE 23 - SENDİKAL İZİNLER

A- Baş Temsilci İzni:

Sendika baş temsilcisi temsilcilik görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak, iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla, işverenin izni ile aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir.

                                                                                                                       Haftalık ücretli

İşyeri  işçi mevcudu                                                                   izin süresi              

01-50 işçi çalıştıran işyerinde                                                        4 saat

51-200 işçi çalıştıran işyerinde                                                      6 saat

201-500 işçi çalıştıran işyerinde                                                    8 saat

500'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde                                     10 saat

            Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezi veya şubenin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

          

 

 

B - Temsilci izinleri:

            İşyeri sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini işyerindeki görevlerini aksatmamak, iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla işverenin izni ile aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler.

                                                                                              Haftalık ücretli               

İşyeri işçi mevcudu                                                                 izin süresi

01-50     işçi çalıştıran işyerinde                                                    2 saat  

51-200    "      ''               "                                                              3    "

201-500  "      "               "                                                              4    "         

500'den fazla işçi çalıştıran iş yerinde                                           5    "      

            C- Diğer İzinler:

           Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu Genel Kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir. 

                                                                                                              Yıllık ücretli

             İşyeri işçi mevcudu                                                                   izin süresi          

             01-50     işçi çalıştıran işyerinde                                                 20  gün   

             51-100     "        "                  "                                                     30  gün

            101-200    "        "                  "                                                     40  gün 

            201-500    "        "                  "                                                     60  gün  

            501-1000  "        "                  "                                                     80  gün 

      1000den fazla işçi çalıştıran işyerinde                                   işçi sayısının %10 'u kadar gün                                         

            Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5 'inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz.

 

MADDE 24 - İŞYERİ İŞLETME KOMİTESİ VE GÖREVLERİ

            İşbu toplu sözleşme kapsamına giren işyerleri için Genel Müdürlükte,

A-   Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri veya Sendika Genel merkezinin Yetki vereceği Şube Yönetim Kurulu Üyesi 3 temsilci ile işveren veya vekili tarafından gösterilecek 3 temsilciden müteşekkil bir işyeri komitesi kurulur. Komitenin başkanı işveren temsilcisi raportörü sendika temsilcisidir. Komite taraflardan birinin gündemli talebi ile en geç 6 gün içinde toplanır. Kararlar ekseriyetle verilir ve bir tutanakla tespit olunur. Toplu İş Sözleşmesinin yorumlanmasına ilişkin konular dışında oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır. İşletme Komitesi kararları imzalandıktan sonra en geç ertesi günü itiraza yetkili mercilere gönderilir. İtiraz süresinin başlangıcı kararın itiraz mercilerine vusulü tarihidir.

            İşletme Komitesinde alınan kararlara işveren veya sendikaca 6 iş günü içinde itiraz edilmediği takdirde karar aynen uygulanır. İtiraz edilen veya komitede karara bağlanamayan itilaf konuları taraflardan birinin eliyle ve toplanan dosyası ile birlikte Uyuşmazlıkları Çözme Yüksek Komitesine gönderilir. Uyuşmazlıkları Çözme yüksek komitesinde nihai karara bağlanır.

            B- İşyerleri ve gemilerde çalışma hayatına doğrudan doğruya veya dolayısıyla tesir edecek işverenin sevk ve idare hakları mahfuz olmak üzere:

           a) Gerek mevzuattan gerekse toplu sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları tetkik edip karara bağlamak.

b) İşçilikle ilgili verimlilik hususlarında işveren veya sendikaca teklif edilen değişiklik taleplerini incelemek.     

c) İşin yürütümü bakımından işçilerin kusur, yanlış, ihmal veya kasdi hareketlerini önlemek üzere karşılıklı gerekli tedbirleri almak için karar vermek.

d) İşyerlerinde işçi işveren münasebetlerinin ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi hususunda incelemeler yaparak her iki tarafa tavsiyelerde bulunmak. 

e) işyerlerinde sosyal ve karşılıklı anlayış havasını geliştirmek, işyeri işletme komitesinin asli vazifelerindendir.

MADDE 25 - UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME YÜKSEK KOMİTESİ

Uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesi biri TÜHİS den olmak üzere 3 işveren temsilcisi ile sendika genel merkezinin seçeceği 3 temsilciden oluşur. İhtiyaç vukuunda tarafların gündemli talebi ile toplantıya davetlerinden itibaren 7 gün içinde toplanırlar. Bu komitenin başkanı işveren temsilcisi, raportörü de sendika temsilcisidir.

Bu komite:      

A- İşyeri işletme komitesi tarafından sendikaya veya işverene aksettirilen ve bir neticeye varılmayan toplu iş sözleşmesinin tatbikatından doğan ihtilafları, 

B- İşyeri işletme komitesi tarafından gönderilen raporlar ile bu komite tarafından ittifakla karara bağlanmayan veya itiraz olunan her türlü anlaşmazlıkları, çalışma hayatı ile ilgili kanun ve nizamnamelerin tatbikatından doğan aksaklıkları, tetkik ederek bunların halli için gereken kararları verir. 

C- İş bu toplu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre zarfında ihtiva ettiği maddelerin gerek lafzen gerekse ruhen tefsirinden ortaya çıkan ve işyeri işletme komitesinde neticelendirilmeyen hususları halleder.

Bu tavsiye ve kararlar uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesince ittifakla karara bağlandığı taktirde bunların aynen tatbikini taraflar kabul ve taahhüt ederler. İhtilafların kesin olarak halledilmesine kadar geçecek zaman zarfında ihtilafların vukuundan evvelki durumun tatbikine aynen devam olunur.        

Mevzuattan doğan uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesinde halledilmediği taktirde tarafların kanuni hakları saklıdır.

 

MADDE 26 - İZİN KOMİTESİ

İzin zamanı, işverenin düzen ve verimi aksatmaması nedeniyle 3 işveren ve iki sendika temsilcisinden teşekkül edecek bir izin komitesince tayin olunur.

            İzin komitesi her senenin ilk üç ayı içerisinde bu tespiti yapar.

 

MADDE 27 - İZİN  BELGESİ

            Toplu sözleşmenin uygulandığı iş yerlerinde çalışanlara ücretli ve ücretsiz izinlerde ve hastalanmaları halinde işveren tarafından süresi içinde iş akdinin devam ettiğini ve sigorta numarasını gösteren izin belgesi verilir.

 

MADDE 28  - TATİL GÜNLERİ

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 29 -  SOSYAL - İDARİ İZİNLER

            A - İdari İzinler:

            Bu maddenin (B) bendinde bahsi geçen sosyal izinler dışında meşru mazerete dayanmak suretiyle bu sözleşme kapsamında bulunanlara yılda 7 gün ücretli idari izin verilir.

Haftada 40 saat çalışan personel için       8 saat,

                  "     48  "         "            "         "          8  "

                  "     45  "         "            "         "          9  "  (5 gün çalışmaları halinde)  

                  "     45  "         "            "         "         7.5"  (6 gün çalışmaları halinde)

            Bir gün sayılır.

B- Sosyal İzinler:

a- Personele kendisinin evlenmesi halinde 6 gün, çocuğunun evlenmesi halinde 4 gün, ana veya babasının, karı veya kocasının, kardeş veya çocuklarının ölümü halinde 6 gün, kayınvalide ve kayınbabanın ölümü halinde 2 gün ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler sebebiyle vazife gördükleri vilayet dışına çıkanlara 3 güne kadar ücretli yol izni verilir.

           b- Personele, çocuğunun doğumu halinde 4 gün ücretli mazeret izni verilir.

c- İşçinin ikamet ettiği yada kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan gayrı menkullerin yangın, sel, zelzele ve diğer doğal felaketlere uğradığı hallerde yol hariç 10 gün ücretli izin verilir.

Evlenme, doğum ve ölüm dolayısıyla kullanılacak izinler olayın vuku’undan itibaren bir hafta içinde kullanılır.

            Yukarıda sayılan hallerde, işçilerin talebi üzerine bir haftaya kadar ücretsiz yol izni eklenir.

 

MADDE 30 - HASTALIK İZNİ

a) T.C. Emekli Sandığıyla ile ilgili sendikalı Personele Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kapsam İçi Personel Yönergesi esasları dahilinde hastalık izni verilir. Ancak doğum öncesi izin 8 hafta, doğum sonrası izin ise 10 hafta olarak verilecektir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili sendikalı personele 5510 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

Şu kadar ki: 5510 sayılı Kanununa tabi personel doğum öncesi iznini 8 hafta doğum sonrası iznini 10 hafta olarak kullanacaktır.

c) Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 haftalık süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktor onayı ile kadın işçi isterse, doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

d) Emzikli kadınlara, çocuğu bir yaşına varıncaya kadar 2 saatlik munzam ücretli izin verilir. (bu hüküm Emziren Kadınların Çalıştırılması Hakkındaki Yönetmelik veya Kapsam İçi Personel Yönergesi uyarınca verilen izinden ayrı olarak mükerrer bir hak teşkil etmez.)

         e) İşveren Gebe veya Emziren Kadınların çalıştırılma şartları ile emzirme odaları ve bakım yurtlarına dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapar.

 

MADDE 31 - TAKDİRE BAĞLI ÖZEL MAZERET İZİNİ (ÜCRETSİZ İZİN)     

            Meşru mazerete dayanan ve sendika üyesi olanların yazılı müracaatı üzerine işverenin takdir ve muvafakatine bağlı olarak işçiye 90 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Mazeretin uygun görülmesi halinde bu süre işverence 6 aya kadar uzatılabilir.

 

MADDE 32 - İZİNLERİN HİZMET SÜRELERİNE ETKİSİ

İşveren tarafından verilen her türlü ücretli izin süreleri hizmet süresinden sayılır.              

 

MADDE 33 - İZİNDE İKEN HASTALANANLAR

            İzinde bulundukları sırada hastalanan personel, bulundukları yerlerdeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü teşkilatına müracaatla sigorta sicil kartları ile sağlık muayene cüzdanlarını ibraz ederek tedavilerini isterler. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü teşkilatı bulunmayan yerlerde yine aynı belgelerle SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşların doktorlarına, bunların da bulunmadıkları yerlerde ise resmi sağlık kuruluşlarına müracaatla muayene ve tedavilerini isterler ve alacakları rapor,